landsbyråd top
  Forside   Medlemsblade/flyers   Vedtægter   Bestyrelsen   Lidt historie Lokal nyt Nye arrangementer  

VEDTÆGTER
FOR SLOTS BJERGBY LANDSBYRÅD
(Ændret på ordinær generalforsamling med kvalificeret flertal den 9. marts 2016)
(Klik for Slots Bjergby Forsamlingshus vedtægter.)

Foreningens navn er SLOTS BJERGBY LANDSBYRÅD.
Foreningen er hjemmehørende i Slots Bjergby og landsbyens naturligt tilstødende område.

 
§2 FORMÅL
Foreningens formål er at præge udviklingen i Slots Bjergby og i landsbyens naturligt tilstødende område, herunder:
 a) at være landsbyens bindeled og repræsentant over for offentlige institutioner og myndigheder i forbindelse med forhold af væsentlig betydning for områdets udvikling, herunder nye bolig-, erhvervs- og institutionsbyggerier, samt trafikanlæg, rekreative områder mv.
b) at medvirke til at gøre Slots Bjergby og de omkringliggende områder pænere og mere attraktive ved at stille projektforslag
samt skaffe midler og kontakter til de rette personer og myndigheder.
c) at bidrage til at gøre Slots Bjergby til et bedre sted at bo for både voksne og børn.
d) at bidrage til at udbygge et socialt sammenhold.
e) at bidrage til et demokratisk og positivt samarbejde mellem alle områdets institutioner, foreninger og beboere, herunder også andre landsbyråd.
 
 §3 MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver husstand i Slots Bjergby og det naturligt tilstødende område.
Andre interesserede kan optages som medlemmer efter beslutning i foreningens bestyrelse. Indmeldelse er bindende for et regnskabsår.
Medlemskabet fortsætter løbende til udmeldelse finder sted.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af november måned.
 
 §4 ØKONOMI
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningens kontante midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
 
§5 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen, første gang på generalforsamlingen i 2005 for året 2006.
Kontingentet gælder for et helt kalenderår.
 
§6 HÆFTELSE
Foreningen kan ikke optage gæld, og der er derved ingen hæftelse. Intet medlem hæfter for mere end det beløb, der udgøres af skyldigt kontingent.
 
§7 BESTYRELSEN
a)
Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der skiftevis er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
b) Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.
c) Valg til bestyrelsen gælder for en periode på 2 år.
Af de på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer afgår dog 3 (udpeget ved lodtrækning) samt suppleanter og revisor ved generalforsamlingen i 2005, de to øvrige bestyrelsesmedlemmer i 2006.
d) Valg til bestyrelsen foretages hvert år, således at de bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i 2 år, afgår.
e) 2 suppleanter og 1 revisor vælges for et år ad gangen, første gang i 2005. Den suppleant, som opnår flest stemmer, er førstesuppleant.
f)  Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning mellem parterne.
g) Alle valgte personer er ulønnede.
h) Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger hvert år sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.
i) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang og afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange om året.
j) Kun bestyrelsen kan repræsentere foreningen udadtil.
k) Der føres protokol over alle møder samt generalforsamlinger.
l) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af  medlemmerne er fremmødt. Beslutninger træffes ved afstemning.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (og i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.
m) Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at træde tilbage, skal bestyrelsen supplere sig med suppleanter i den rækkefølge, hvori de er valgt.
n) Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøderne og skal indkaldes hertil.
 
 §8 BESTYRELSENS ARBEJDE
Bestyrelsen skal i videst muligt omfang holde medlemmerne orienteret om væsentlige forhold vedrørende foreningen arbejde.
Dette kan ske gennem afholdelse af borgermøder, rundsendelse af breve, via lokalpressen el.l.
Bestyrelsen kan nedsætte interessegrupper til løsning af særlige.opgaver.
Medlemmer af foreningen kan med bestyrelsens godkendelse danne interessegrupper til løsning af særlige opgaver.
 
  §9 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, første gang i marts 2005.
Generalforsamlingen indvarsles skriftligt til foreningens medlemmer med mindst 2 ugers varsel og med følgende dagsorden:
 
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Valg af referent
4) Bestyrelsens beretning ved formanden
5) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af det årlige kontingent
10) Eventuelt

For generalforsamlingen gælder:
a) Hver husstand har én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
b) Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, jvfr. dog de i §11 og §12 nævnte forhold.
c) Hvis der er stemmelighed ved afstemning om et forslag, bortfalder dette.
d) Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning.
e) Ved andre forhold skal der stemmes skriftligt, når dette forlanges.
f) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar.
g) Indkomne forslag sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
h) Stemmeret er betinget af rettidigt betalt kontingent.         
 
 § 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det,
eller hvis mindst 25% af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles skriftligt til medlemmerne med 2 ugers varsel.
 
 §11 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af  foreningens vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling og kun, når forslaget er anført i den udsendte dagsorden,
jvfr. dog punkt c)
Vedtægtsændringerne kan kun vedtages på følgende betingelser:
 
a) Mindst 50% af foreningens medlemmer skal være fremmødt.
b) Mindst 75% af de fremmødte skal stemme for forslaget.
c) Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indvarsles til en ekstraordinær generalforsamling.
Denne skal afholdes inden 4 uger og med mindst 8 dages varsel.
På denne ekstraordinære generalforsamling afgøres vedtægtsændringerne ved simpelt stemmeflertal.
d) I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

  
§12 OPHÆVELSE AF FORENINGEN
Ophævelse af foreningen skal vedtages  på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 5 ugers mellemrum.
På begge generalforsamlinger skal mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget.
Såfremt denne majoritet ikke kan opnås, indkaldes der senest 14 dage efter den anden generalforsamling til en tredje,
hvor beslutningen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.
Hvis foreningen opløses, skal foreningens eventuelle formue anvendes til almennyttige formål inden for Slots Bjergby Landsbyråds område.
Forslag til, hvilke almennyttige formål der kan komme i betragtning, stilles af bestyrelsen og bestemmes på den endeligt afviklende generalforsamling
ved simpelt stemmeflertal.
 
 Således vedtaget i Slots Bjergby i oktober 2004 og ændret på ordinær generalforsamling med kvalificeret flertal den 9. marts 2016

 Tilbage til første side